ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Oι επισκέπτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας opk.gr και να τους αποδεχθούν προκειμένου να ξεκινήσουν τη χρήση της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Όλα τα περιεχόμενα, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται από ιστοσελίδα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελούν ιδιοκτησία του Ορέστη Π. Κύρτση (στο εξής ΟΠΚ). Μπορείτε να λαμβάνετε ή να αντιγράφετε το περιεχόμενο και τις εικόνες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μόνο για προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τα πνευματικά δικαιώματα που περιλαμβάνονται στο παρόν. Η αντιγραφή ή η αποθήκευση κάθε είδους περιεχομένου για χρήση άλλη εκτός από την προσωπική χρήση απαγορεύεται ρητά αν δεν υπάρχει πρότερη γραπτή άδεια από τον ΟΠΚ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα έχουν προστεθεί καλή τη πίστη και μόνο για ενημερωτικούς και διαφημιστικούς λόγους. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες, συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και κείμενα που έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από τον ΟΠΚ. Ο ΟΠΚ δεν φέρει καμία εγγύηση ή δέσμευση για την ακρίβεια, αξιοπιστία ή πληρότητά τους.

Η αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων προσώπων δεν αποτελεί τρόπο πώλησης ή/και αγοράς/προμήθειας προϊόντων ή υπηρεσιών.

Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια και επιλογή του επισκέπτη να πιστέψει, υιοθετήσει ή να βασιστεί σε όποιες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ή να διαπραγματευτεί ή να συνάψει επιχειρηματική σχέση με οποιαδήποτε εταιρεία αναφέρεται ή προβάλλεται στον παρόντα ιστότοπο, ή να αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες που περιγράφονται στον παρόντα ιστότοπο.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η σελίδα opk.gr δεν συλλέγει προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Ο browser του χρήστη παρέχει πληροφορίες στον διακομιστή ιστού μας, όπως η τοποθεσία ιστού από την οποία χρήστης έχει συνδεθεί, η ταυτότητα Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), ή ο τύπος browser του χρήστη, καθώς και πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει σε εμάς, είτε οι τελευταίες παρέχονται μέσω ενός μηνύματος e-mail, μέσω μιας εγγραφής σε ενημερωτικό δελτίο, κλπ. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτή την Τοποθεσία Ιστού σε συγκεντρωτική μορφή μόνο για στατιστικούς λόγους (χωρίς προσωπική αναγνώριση), για παράδειγμα, για τη μέτρηση της χρησιμότητας και της δημοσιότητας αυτής της Τοποθεσίας Ιστού. Τα δεδομένα δε θα μεταβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα, χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερική χρήση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΙΣΤΟΥ
Ο ΟΠΚ έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να καταστήσει ασφαλή τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι τεχνολογικές ανανεώσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τον εν δυνάμει τεχνικό έλεγχο, ο ΟΠΚ δε φέρει ευθύνη ή εγγύηση για δυσκολίες που παρουσιάζονται λόγω τυχόν προσωρινής ή της μόνιμης δυσλειτουργίας αυτής της ιστοσελίδας. Επίσης δε θα φέρει ευθύνη για κάθε είδους απώλεια που μπορεί να προκληθεί στους επισκέπτες της παρούσας τοποθεσίας λόγω της δυσκολίας πρόσβασης σε αυτήν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Τα Cookies http, ιστού, ή browser είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που λαμβάνονται από τη συσκευή του χρήστη όταν αυτός επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Κάθε φορά που ο χρήστης φορτώνει την ιστοσελίδα, ο browser στέλνει το cookie στο διακομιστή για να ενημερώσει την τοποθεσία ιστού για την προηγούμενη δραστηριότητα του χρήστη. Τα cookies μπορούν να είναι χρήσιμα γιατί επιτρέπουν σε μια τοποθεσία ιστού να αναγνωρίζει τη συσκευή ενός χρήστη.

Η σελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies» για διάφορους λόγους και συγκεκριμένα για:
(α) Marketing: για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της προώθησης της ιστοσελίδας, τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν αυτή την τοποθεσία, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του χρήστη σε αυτή την τοποθεσία Ιστού.

(β) Διεξαγωγή έρευνας για στατιστικούς λόγους ή/και τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή/και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της.

(γ) Κοινωνική δικτύωση μέσω Cookies: προκειμένου να κοινοποιείται το περιεχόμενο με τους χρήστες εύκολα και χωρίς προβλήματα.

Αν ο χρήστης δε συμφωνεί με τη χρήση αυτών των cookies, μπορεί να τα απενεργοποιήσει από το μενού επιλογών (Options) του browser του.
Ωστόσο, ορισμένες από τις υπηρεσίες δε θα λειτουργούν τόσο καλά αν απενεργοποιηθούν τα cookies.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Μπορεί να παρουσιάσουμε ή να προβάλουμε την εταιρεία σας ή το όνομα, το λογότυπο, εικόνες ή άλλα μέσα της επιχείρησής σας, και να παρουσιάσουμε δημόσια τα έργα σας και το προφίλ σας σαν τμήμα της προώθησης υλικού που σχετίζεται με την ιστοσελίδα και δραστηριότητες του ΟΠΚ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Ο ΟΠΚ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς πρότερη ειδική ειδοποίηση στους επισκέπτες της. Ωστόσο, μόλις μια τέτοια τροποποίηση αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, δεσμεύει όλους τους επισκέπτες και τα μέλη αυτής της ιστοσελίδας στους Όρους και τις Προϋποθέσεις της.

TERMS OF USE

Visitors should carefully read the opk.gr website terms of use and accept them in order to start using it.

CONTENTS - REPRODUCTION
All content, information and services provided by the OPK website are protected by copyright being property of Orestis P. Kyrtsis (hereinafter OPK). You may download or copy the content and images displayed on the Website for your personal use only, provided that you comply with all terms and copyrights contained herein. Copying or storing any kind of content for use other than personal, is expressly prohibited unless there is prior written permission from OPK.

LIMITATION OF LIABILITY
All information displayed on the website has been added in good faith and for informational and advertising purposes only. The website includes information, links to other websites and texts submitted and approved by OPK. OPK has no guarantee or commitment to their accuracy, reliability or completeness.

Reference to third party products or services is not a way of selling and/or buying/supplying products or services.

It is at the discretion of the visitor to believe, adopt or rely on any information contained on this website, or to negotiate or enter into a business relationship with any company mentioned or featured on this website, or to purchase goods or services described here.

CONFIDENTIAL - DATA PROCESSING
opk.gr page does not collect personally identifiable information. The user's browser provides information to our web server, such as the web site from which the user has logged in, the ISP, or the user's browser type, as well as information that the user provides to us via an e-mail, a newsletter subscription, etc. In addition, we reserve the right to use certain information we receive from this Website in aggregate form for statistical purposes only (without personal identification), for example, to measure the usefulness and publicity of this Website. The data will not be transferred to third parties, they are used only for internal use.

WEBSITE SECURITY
OPK has taken all necessary measures to make the operation of this website secure. However, as technological updates may exceed technical control possibilities, OPK does not bear any responsibility or guarantee for difficulties that arise due to any temporary or permanent malfunction of this website. It will also not be liable for any kind of loss that may be caused to visitors to this site due to the difficulty of accessing it.

COOKIES POLICY
Cookies http, web, or browser are text files that contain small amounts of information received by the user's device when he visits a web page. Each time the user loads the website, the browser sends the cookie to the server to update the web site for the user's previous activity. Cookies can be useful because they allow a web site to recognize a user's device.

The page may use "cookies" for various reasons and specifically for:
(a) Marketing: to measure the effectiveness of website promotion, the way visitors use this site, based on the user's previous visits to this web site.

(b) Conducting research for statistical reasons and/or improving the content and services of the website and/or evaluating its effectiveness.

(c) Social networking via Cookies: in order to share content with users easily and without problems.

If the user does not agree with the use of these cookies, he can disable them from the Options menu of his browser.
However, some of the services will not work as well if cookies are disabled.

PROMOTION
We may present or promote your company or the name, logo, images or other media of your business, and publicly present your projects and profile as part of the promotion of material related to the OPK website and activities.

MODIFICATION OF TERMS
OPK reserves the right to modify these terms and conditions without prior notice to its visitors. However, as soon as such a modification is posted on the website, it binds all visitors and members of this website to its Terms and Conditions.

AGHIA PARASKEVI ATHENS, GREECE

(+30) 210 6394 587
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
up

© 2022 ORESTIS P. KYRTSIS, ALL RIGHTS RESERVED

© 2022 ORESTIS P. KYRTSIS, ALL RIGHTS RESERVED